Generalforsamling

Sidste ordinære generalforsamling blev afholdt på Gribskov Efterskole, søndag d. 26/6-2022.

Fra foreningens vedtægter gengives her: På den årlige generalforsamling foretages:  

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning 
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
  4. Budget og bevillinger  Indkomne forslag 
  5.  Valg 
  6. Eventuelt 

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. Til lovændringer eller tillæg til lovene kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. I modsat fald er forslaget bortfaldet på denne generalforsamling. Der kan ikke under dagsordenens punkt 7 stilles forslag til afstemning.