Generel information

Grundejerforeningen drives efter et sæt vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen og følger desuden tinglyste servitutter på ejendommene.

Gældende vedtægter og servitutter kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen på: kontakt@gf-espegaard.dk. eller findes på foreningens facebookside under filer.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes én gang om året. Her godkendes regnskab og budget. Regnskabsåret går fra 1. april i det ene år til 31. marts året efter. Opkrævning af kontingent/vejfondsbidrag udsendes pr mail efter generalforsamlingen. 

Foreningens regnskab og budget kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen på: kontakt@gf-espegaard.dk eller findes på foreningens facebookside under filer.

KONTAKT BESTYRELSEN

Har du en god ide, en bekymring eller et relevant problem, er du meget velkommen til kontakte bestyrelsen på: kontakt@gf-espegaard.dk.

Se bestyrelsesmedlemmer her 

MEDLEMSSKAB ER OBLIGATORISK

Alle husejere er medlemmer ifølge servitutterne. 

Det koster 200 kr om året at være medlem af grundejerforeningen, og der er et obligatorisk bidrag på 500 kr. pr. år til vejfonden, som bruges til at holde vejene hele og farbare, fx ved at udbedre skader forårsaget af vejrliget eller tunge køretøjer.

Medlemsfortegnelse med kontaktdata kan rekvireres af medlemmer på kontakt@gf-espegaard.dk. Husk at give besked om nyt tlf.nr eller mailadresse – eller hvis huset skifter ejer. 

Du kan også rekvirere en liste over håndværkere og samarbejdspartnere, som foreningen ofte benytter.

VEDLIGEHOLDELSE AF OMRÅDET 

Området skal holdes pænt året rundt. Bestyrelsen tilser at grunde og veje fremstår pæne og vedligeholdte i overensstemmelse med vedtægterne.

Hvis en rabat eller vejkant trænger til beskæring, vil grundejeren blive kontaktet. Hvis en vej trænger til reparation, vil det blive indhentet tilbud for at få det udbedret. Hvis fællesområderne trænger til en kærlig gartnerhånd eller der skal fældes/plantes træer, vil det blive iværksat.

Det påhviler Gribskov kommune at slå græsset på “Skolestien”, som går fra den lille bro over åen i svinget af Espegårdsvej og op til Stokkebjergsvinget. Bestyrelsen underretter kommunen, hvis der går for længe imellem at græsset bliver slået.

PARKERING

Ifølge servitutterne skal alle parceller have plads til to biler på eget areal.

Undlad venligst at parkere på græsrabatterne, som får grimme hjulspor, når rabatten er blød. Ønsker du at ændre/etablere din indkørsel, skal du kontakte Gribskov Kommune

SNERYDNING

Om vinteren skal man ikke regne med, at Gribskov kommune træder til, hvis sneen falder tungt. Private veje er klassificeret som D-veje, hvor almen vejvedligeholdelse og vintervedligeholdelse påhviler de enkelte ejere.
Læs her om Gribskov Kommunes regulativ om snerydning.

GRÆSSLÅNING og lign.

Fra 1. juni til 31. august gælder følgende regler: Støjende maskiner (motorplæneklippere, fræsere, hækklippere o.lign.) må kun anvendes på hverdage mellem kl. 10 – 12 samt kl. 15 – 18. På fredage tillige mellem kl. 18 – 20.

På søn- og helligdage kun mellem kl. 10 – 12.

Græsset slås så ofte, at ukrudt ikke spredes – første gang inden 1. juni.

AFBRÆNDING
Gribskov kommune tillader ikke afbrænding af haveaffald i byzone eller sommerhusområder. Sankt Hans-bål må kun finde sted Sankt Hans-aften 23. juni.

Det er dog tilladt at lave mindre bål af rent, tørt træ på bålsteder, fx snobrødshygge i et dertil indrettet hjørne af haven, hvor røg og lugt ikke generer naboen.

BESKÆRING  OG VEDLIGEHOLDELSE UD MOD VEJEN

Alle grundejere i Gribskov kommune skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en frihøjde af minimum:

  • 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane
  • 2,80 m over fortov/græsrabat.
 
Grundejeren skal sørge for at grunden, vejkanter og levende hegn fremstår trimmede og pæne. 
Græsset skal være slået, og der skal være en god meters friareal som “fortov” langs vejen for gående. 
Buske med vilde roser foretrækkes som hækbeplantning ud til vejen ifølge servitutterne. Bemærk dog, at Naturstyrelsen betragter den vilde rose som invasiv.