Alle husejere er medlemmer

Det koster 200 kr om året at være medlem af grundejerforeningen, og medlemskab er obligatorisk ifølge de tinglyste servitutter på ejendommene.
Derudover er der et vejbidrag på 500 kr pr år, som bruges til at holde vejene hele og farbare, fx ved at udbedre skader forårsaget af vejrliget eller tunge køretøjer.

MEDLEMSLISTE

En medlemsfortegnelse med kontaktdata kan rekvireres af medlemmer på info@gf-espegaard.dk. Husk at give besked om nyt tlf.nr eller mailadresse – eller hvis huset skifter ejer.

Du kan også rekvirere en liste over håndværkere og samarbejdspartnere, som foreningen ofte benytter.

Området skal holdes pænt året rundt

Bestyrelsen går en runde i området sidst på sommeren for at se, om alle grunde og veje fremstår pæne og vedligeholdte og i overensstemmelse med vedtægterne.

Hvis en rabat eller vejkant trænger til beskæring, vil grundejeren blive kontaktet. Hvis en vej trænger til reparation, vil det blive indhentet tilbud for at få det udbedret. Hvis fællesområderne trænger til en kærlig gartnerhånd eller der skal fældes/plantes træer, vil det blive iværksat.

Det påhviler Gribskov kommune at sørge for rydning af Skolestien, som går fra den lille bro over åen i svinget af Espegårdsvej og op til Stokkebjergsvinget. Bestyrelsen gør sit bedste for “at holde kommunen i ørerne” så stien ikke gror til i sommerens løb.

PARKERING

Ifølge servitutterne skal alle parceller have plads til to biler på eget areal. Undlad venligst at parkere på græsrabatterne, som får grimme hjulspor, når rabatten er blød. Klik her for at læse om ændring/etablering af indkørsel.

SNERYDNING

Om vinteren skal man ikke regne med, at Gribskov kommune træder til, hvis sneen falder tungt. Private veje er klassificeret som D-veje, hvor almen vejvedligeholdelse og vintervedligholdelse påhviler de enkelte ejere. Se  mere info  i Gribskovs vinterregulativ.

Græsslåning

Fra 1. juni til 31. august gælder følgende regler:

Støjende maskiner (motorplæneklippere, fræsere, hækklippere o.lign.) må kun anvendes på hverdage mellem kl. 10 – 12 samt kl. 15 – 18.

På fredage tillige mellem kl. 18 – 20. På søn- og helligdage kun mellem kl. 10 – 12.

Græsset slås så ofte, at ukrudt ikke spredes – første gang inden 1. juni.

Afbrændning

Gribskov kommune tillader ikke afbrænding af haveaffald i byzone eller sommerhusområder.

Sankt Hans-bål må kun finde sted Sankt Hans-aften 23. juni.

Det er dog tilladt at lave mindre bål af rent, tørt træ på bålsteder, fx snobrødshygge i et dertil indrettet hjørne af haven, hvor røg og lugt ikke generer naboen.

Brandpolitilovens bestemmelser skal overholdes.

Vedligeholdelse

Grundejeren skal sørge for at grunden, vejkanter og levende hegn fremstår trimmede og pæne.

Græsset skal være slået, og der skal være ca 1½ meter friareal som “fortov” langs vejen for gående.

Buske med vilde roser foretrækkes som hækbeplantning ud til vejen ifølge servitutterne. Bemærk dog, at Naturstyrelsen betragter den vilde rose som invasiv.

Alle grundejere i Gribskov kommune skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

  • 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane
  • 2,80 m over fortov/græsrabat.